Privacyverklaring:

Y-Dsign grafisch ontwerp, gevestigd aan Halfeweg 13, 6118 DC Nieuwstadt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@ydsign.nl, Halfeweg 13 6118 DC Nieuwstadt 046-4263525

Yvette Jetten is de Functionaris Gegevensbescherming van Y-Dsign grafisch ontwerp en is te bereiken via info@ydsign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Y-Dsign grafisch ontwerp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ydsign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Y-Dsign grafisch ontwerp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Y-Dsign grafisch ontwerp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Y-Dsign grafisch ontwerp neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Y-Dsign grafisch ontwerp) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Y-Dsign grafisch ontwerp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar conform wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Y-Dsign grafisch ontwerp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Y-Dsign grafisch ontwerp gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Y-Dsign grafisch ontwerp gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen  aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Y-Dsign grafisch ontwerp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ydsign.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Y-Dsign grafisch ontwerp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Y-Dsign grafisch ontwerp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ydsign.nl. Y-Dsign grafisch ontwerp heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Algemene voorwaarden:

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

De onderhavige voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere

overeenkomst.

Artikel 2: Offerte, overeenkomst en bevestiging

Offertes zijn vrijblijvend en 2 maanden geldig. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven

ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en

aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. BTW.

De opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien er geen opdrachtbevestiging is ontvangen door Y-Dsign maar de opdrachtnemer ermee instemt om de opdracht te starten, dan zal de inhoud van de offerte gelden als inhoud van hetgeen is overeengekomen.

Artikel 3: Copyright, gedeponeerde merken

De opdrachtgever bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan Y-Dsign ter beschikking worden gesteld, eigendom zijn van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Y-Dsign is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Y-Dsign kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De opdrachtgever vrijwaart Y-Dsign voor aanspraken van derden in het geval de opdrachtgever op een als onrechtmatig te kwalificeren wijze inbreuk heeft gemaakt op copyright en/of bestaande merknamen dan wel (auteurs)rechten van derden.

Artikel 4: Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door Y-Dsign vervaardigde grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken:

– Als er niet wordt voldaan aan de (betalings)verplichtingen die in de overeenkomst zijn afgesproken.

– Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

Artikel 5: Wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 6: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7: Auteursrecht & Intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle door Y-Dsign ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij Y-Dsign. Alle rechten worden door Y-Dsign voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Y-Dsign worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast.

Y-Dsign is te alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden.

Y-Dsign behoudt zich tevens het recht voor om de gerealiseerde projecten op te nemen in het portfolio en te vermelden op haar eigen website.

Artikel 8: Opzegging

In het geval van tussentijdse opzegging heeft Y-Dsign naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honorarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden.

Artikel 9: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door Y-Dsign gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijke kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever. In het geval van wettelijk ingetreden verzuim is de opdrachtgever telkens minimaal verschuldigd een bedrag ter grootte van 15% van het overeengekomen honorarium.

Artikel 10: Bijkomende kosten

Naast het afgesproken honorarium komen ook de kosten die Y-Dsign maakt voor de goede uitvoering van de opdracht, voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11: Drukwerk

Y-Dsign drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is Y-Dsign niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk (behoudens opzet of grove schuld). De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de opdrachtgever. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

Artikel 12: Beperking aansprakelijkheid

Y-Dsign is niet aansprakelijk voor:

 1. Schade ontstaan door handelen dan wel nalaten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
 2. Schade ontstaan door verkeerd, onvolledig en te laat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en evenmin voor de fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
 3. Schade ontstaan door fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Y-Dsign.
 4. Schade ontstaan door fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekstgegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.

Y-Dsign is uitsluitend aansprakelijk voor directe, toerekenbare schade. Y-Dsign is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst, gevolgschade dan wel voor door derden geleden schade die het gevolg is van het niet (kunnen) nakomen van op de opdrachtgever jegens deze derden rustende verplichtingen.

De beperking van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld geldt niet in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Y-Dsign.

Behoudens de toepasselijkheid van bovenstaande voorwaarden is de hoogte van de schade waarvoor Y-Dsign eventueel aansprakelijk kan worden gehouden, in iedere situatie beperkt tot een bedrag ter grootte van 50% van de offerteprijs respectievelijk de voor de betreffende opdracht overeengekomen prijs.

Een jaar na voltooiing van de opdracht komt een eventuele vordering terzake de aansprakelijkheid voor eventuele schade automatisch te vervallen.

Artikel 13:

Op de tussen Y-Dsign en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Relatief competent om kennis te nemen van eventuele geschillen is uitsluitend de (in absolute zin bevoegde sector van de) rechtbank te Roermond.

Mocht u na het lezen van de algemene voorwaarden, vragen, opmerkingen of klachten hebben dan kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact opnemen met Y-Dsign.